1. Celem Promocji „5 lat gwarancji w cenie” jest sprzedaż maszyn do szycia z premiową wydłużoną gwarancją.
  2. Organizatorem Promocji jest firma „Wiking Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wieniawskiego 62 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000317742 jako Gwarant, zwana dalej Organizatorem.
  3. Promocja prowadzona będzie na terenie całego kraju w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudzień 2024r. i skierowana będzie do konsumentów – nabywców ostatecznych maszyn do szycia.
  4. Promocja przeznaczona jest dla osób, które w chwili wzięcia w niej udziału są pełnoletnie oraz zakupiły produkty w wybranych sklepach internetowych a także w wybranych sklepach stacjonarnych biorących udział w promocji (skontaktuj się z Organizatorem, aby zapoznać się z listą sklepów biorących udział w promocji).
  5. Warunki uzyskania dodatkowej gwarancji jest zakup maszyny w okresie trwania Promocji tj.(01.01.2023-31.12.2024),wypełnienie i przesłanie wypełnionego kuponu przedłużenia gwarancji  on-line  lub przesłanie wypełnionego kuponu przedłużenia gwarancji na adres Gwaranta Firmy  Wiking Polska Sp. z o.o. Nie dotyczy to klientów, którzy kupili maszynę bezpośrednio u Organizatora. W przypadku zakupu maszyny u Organizatora kupujący otrzymuje taki certyfikat „5 lat gwarancji w cenie” w dniu zamówienia maszyny.
  6. Warunkiem uzyskania dodatkowej gwarancji na 36 miesięcy jest przesłanie listem poleconym w terminie 14 dni od daty zakupu maszyny, prawidłowo wypełnionego kuponu , wraz z kopią dowodu zakupu na adres: Wiking Polska Sp. o.o. ul. Wieniawskiego 62, Kraków 31-436. Regulamin 5-letniej gwarancji dostępny jest na stronie www.maszynydoszycia.pl Przesłanie prawidłowo wypełnionego „Kuponu przedłużenia gwarancji do 5 lat”, jest jednoznaczne z akceptacją warunków gwarancji zamieszczonych w 2 -letniej standardowej karcie gwarancyjnej, oraz akceptacją w/w regulaminu promocji „5 lat gwarancji w cenie”, i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu weryfikacji uprawnień do 5-letniej gwarancji przez firmę Wiking Polska Sp. o.o., 31-436 Kraków ul. Wieniawskiego 62 ( zgodnie z treścią ustawy z dn.29.08.1997 nr. 133, poz 883 oraz z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również:„RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych)oraz akceptacją otrzymania oferty sklepu Organizatora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub ich usunięcia z bazy danych Organizatora .
  7. W okresie promocji ”5 lat gwarancji w cenie” obowiązują podstawowe warunki gwarancji zawarte w Karcie Gwarancyjnej produktu oraz dodatkowe 36 miesięcy gwarancji. Gwarant udzieli dodatkowej 36 miesięcznej gwarancji (licząc od daty zakończenia pierwszych 24 miesięcy od daty zakupu produktu) na części i podzespoły maszyn, pod warunkiem spełnienia zapisów pkt.6.w warunkach gwarancji. Dodatkowa gwarancja nie dotyczy części i podzespołów wymienionych w pkt.12 i 14 w karcie gwarancyjnej oraz części i podzespołów uszkodzonych mechanicznie, termicznie lub chemicznie i kosztów usługi naprawy. W ciągu dodatkowych 36 miesięcy gwarancji sprzęt objęty Promocją nie podlega wymianie.
  8. W okresie promocji „5-letniej gwarancji w cenie” w przypadku stwierdzenia usterki sprzętu, należy zgłosić usterkę przez stronę www.maszynydoszycia.pl i zakładkę KONTAKT / SERWIS a przy wysyłce przedstawić Gwarantowi następujące dokumenty: -dowód zakupu sprzętu (ksero lub skan)oraz oryginał karty gwarancyjnej( wypełnionej)
  9. Nieprawidłowo ( niekompletnie) wypełniona Karta Gwarancyjna jest nieważna, nie uprawnia do przystąpienia do Promocji.
  10. Nieczytelne kserokopie dowodu zakupu są nieważne.
  11. Regulamin Promocji pozostaje do wglądu dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz także na jego stronie internetowej www.maszynydoszycia.pl
Ładowanie...