1.Celem Promocji „7-lat Gwarancji dla Ciebie” jest sprzedaż maszyn do szycia z premiową wydłużoną gwarancją.

2.Organizatorem Promocji jest firma Wiking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wieniawskiego 62 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000317742 jako Gwarant, zwana dalej Organizatorem.

3.Promocja prowadzona będzie na terenie całego kraju w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudzień 2023 r. i skierowana będzie do konsumentów ,klientów – nabywców ostatecznych maszyn do szycia Bernina i Bernetta.

4.Promocja przeznaczona jest dla osób, które w chwili wzięcia w niej udziału są pełnoletnie oraz zakupiły produkty Bernina i Bernetta w wybranych sklepach internetowych a także w wybranych sklepach stacjonarnych biorących udział w promocji (skontaktuj się z Organizatorem, aby zapoznać się z listą sklepów biorących udział w promocji).

5.Warunki uzyskania dodatkowej gwarancji na 60 miesięcy jest zakup maszyny w okresie trwania Promocji tj.(01.08.2022-31.12.2023) wypełnienie i przesłanie kuponu przedłużenia gwarancji on-line(który znajduje się na stronie www.maszynydoszycia.pl) lub przesłanie prawidłowo wypełnionego kuponu listem poleconym w terminie 14 dni od daty zakupu maszyny, wraz z kopią dowodu zakupu na adres: Wiking Polska Sp. o.o. ul. Wieniawskiego 62, Kraków 31-436. W przypadku przesłania wypełnionego kuponu wraz z kopią dowodu zakupu ,listem poleconym Organizator nie informuje klienta o otrzymaniu kuponu. W takich przypadku dowód nadania przesyłki jest potwierdzeniem rejestracji i dotrzymania warunków promocji.

6.Nie dotyczy to klientów, którzy kupili maszynę bezpośrednio u Organizatora. W przypadku zakupu maszyny u Organizatora kupujący otrzymuje certyfikat „7 lat Gwarancji dla Ciebie” w dniu zamówienia maszyny. Warunkiem otrzymania takiego certyfikatu oraz wzięcia udziału w Promocji „7-lat Gwarancji dla Ciebie” jest akceptacja Warunków Gwarancji zapisanych w Karcie gwarancyjnej oraz akceptacja w/w regulaminu 7-lat Gwarancji dla Ciebie poprzez złożenie podpisu na karcie gwarancyjnej. W przypadku braku takiego podpisu karta gwarancyjna jest nieważna i Promocja „7 lat Gwarancji dla Ciebie ” nie obowiązuje klienta, konsumenta ,kupującego oraz Gwaranta.

7.Przesłanie prawidłowo wypełnionego kuponu przedłużenia gwarancji do 7 lat , jest jednoznaczne z akceptacją warunków gwarancji zamieszczonych w 2 -letniej standardowej karcie gwarancyjnej, oraz akceptacją w/w regulaminu promocji „7-lat Gwarancji dla Ciebie”, i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu weryfikacji uprawnień do 7-letniej gwarancji przez firmę Wiking Polska Sp. o.o., 31-436 Kraków ul. Wieniawskiego 62 ( zgodnie z treścią ustawy z dn.29.08.1997 nr. 133, poz 883 oraz z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również:„RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych)oraz akceptacją otrzymania oferty sklepu Organizatora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub ich usunięcia z bazy danych Organizatora.

8.Regulamin „7 lat Gwarancji dla Ciebie” dostępny jest na stronie www.maszynydoszycia.pl.

9.W okresie promocji ”7 lat Gwarancji dla Ciebie” obowiązują warunki gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej produktu. Gwarant udzieli dodatkowej 60 miesięcznej gwarancji (licząc od daty zakończenia pierwszych 24 miesięcy od daty zakupu produktu) na części i podzespoły maszyn, pod warunkiem spełnienia oraz przestrzegania zapisów w karcie gwarancyjnej ( warunków gwarancji )oraz akceptacji warunków i zapisów w/w regulaminu.

10.Dla klientów, konsumentów biorących udział w Promocji „7 lat Gwarancji dla Ciebie” w okresie podstawowej 24 miesięcznej gwarancji oraz dodatkowych 60 miesięcy gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych przeglądów maszyn i hafciarek.

11.Bezpłatne przeglądy o których mowa w karcie gwarancyjnej pkt.12 w Warunkach Gwarancji, po 1,2,3,4,5,6-tym roku użytkowania maszyny przysługują tylko tym klientom, konsumentom, którzy przystąpili do programu „7 lat gwarancji dla Ciebie”. Przeglądy maszyny które są objęte promocją „7 lat Gwarancji dla Ciebie” muszą być wykonywane cyklicznie przez cały okres ,systematycznie i dokładnie w przedziałach czasowych przez Gwaranta. Pierwszy przegląd techniczny zostanie wykonany w okresie 12-13 miesięcy od dnia zakupu, drugi przegląd techniczny zostanie wykonany w terminie 24-25 miesięcy od dnia zakupu, trzeci przegląd techniczny zostanie wykonany w terminie 36-37 miesiącach od dnia zakupu ,czwarty przegląd techniczny zostanie wykonany 48 -49 miesiącach od dnia zakupu ,piaty przegląd techniczny zostanie wykonany w terminie 60 -61 miesiącach i szósty przegląd techniczny na koszt Gwaranta zostanie wykonany w terminie 72-73 miesiące od daty zakupu. Gwarant zobowiązuje się do pełnego przeglądy technicznego, w tym do pełnego czyszczenia i konserwacji maszyny i jej podzespołów. Wykonania pełnego smarowania wałów, przekładni, czyszczenia i smarowania wewnętrznych części maszyny. W przypadku stwierdzenia wady części ,objętych warunkami gwarancyjnymi zapisane w Karcie Gwarancyjnej oraz w regulaminie „7 lat gwarancji dla Ciebie” , Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany tych części i podzespołów podczas takiego przeglądu.

12.W celu wykonania bezpłatnych przeglądów o których mowa w pkt.12 w Karcie Gwarancyjnej, Kupujący zobowiązuje się dostarczyć oraz odebrać maszynę na własny koszt do i od Gwaranta lub zlecenia Gwarantowi na koszt kupującego dostawy i odbioru maszyny do i od Gwaranta, celem wykonania w/w zobowiązania. Terminy przeglądów są dokładnie określone powyżej w pkt.11.W przypadku nie terminowego dostarczenia maszyny do Gwaranta w wyznaczonym przedziale czasowym lub ominięcia któregoś wyznaczonego przeglądu przez okres trwania promocji „7 lat gwarancji dla Ciebie , Gwarant nie będzie mógł wykonać bezpłatnego przeglądu i jednocześnie Uprawnienia z tytułu gwarancji oraz w ramach promocji „7 lat Gwarancji dla Ciebie” będą anulowane. Tym samy Gwarant zostanie zwolniony ze swojego zobowiązania ,które wynika z zapisów w Warunkach Gwarancji oraz z promocji „7 lat Gwarancji dla Ciebie”.

13.Podstawowa gwarancja oraz dodatkowa gwarancji wynikająca z promocji „7 lat Gwarancji dla Ciebie ” nie dotyczy i nie obejmuje niżej wymienionych uszkodzeń, czynności : - nieprawidłowe założenie wszystkich nici, wymiana bezpieczników, płytek ściegowych, szpulek, wymiana bębenków w maszynie wg zaleceń producenta zapisanych w instrukcji obsługi. Wszystkie czynności regulacyjne, w tym również regulacja i ustawienie chwytacza(y) ,ustawienia i ostrzenie noży, parametrów ściegu, naprężenia nitki górnej i dolnej, regularne konserwowanie maszyny przez zakrapianie olejem wg. wskazówek w instrukcji obsługi. -wszystkie czynności dotyczące konserwacji i czyszczenia maszyny wg zaleceń producenta zapisanych w instrukcji obsługi ; czyszczenie chwytaczy, transportera materiałów, naprężaczy nici do której zobowiązany jest użytkownik maszyny zgodnie z zapisami instrukcji obsługi, usuwania resztek materiałów, lub nici z maszyny i jej podzespołów, które pozostają przy szyciu i używaniu maszyny. -części maszyn posiadające określoną żywotność, naturalnie zużywające się podczas eksploatacji sprzętu, tj.: igły, paski, chwytacze, noże tnące, płytki ściegowe, ząbki transportera, stopki, bezpieczniki, wszystkie silniki maszyn w tym silniki krokowe oraz inne napędy podzespołów, rozrusznik do maszyny, -wymiana części uszkodzonych mechanicznie, naturalnie zużywających się oraz wszystkie uszkodzenia mechaniczne maszyny, podzespołów oraz części, w tym między innymi :chwytaczy, noży tnących ( ostrzenie) , płytek ściegowych, igielnicy, bębenka, naprężaczy, igieł, stopek, trzpieni do szpulek, regulatora obrotów oraz podzespołów lub części uszkodzonych termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniedbaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (zmiany napięcia sieci, wyładowania atmosferyczne, itp.).W przypadku maszyn elektronicznych nakazuje się bezwzględne stosowanie stabilizatorów napięcia. -uszkodzenia wynikłe na skutek stosowania nieoryginalnych akcesoriów i części, złej jakości igieł oraz nieprawidłowych grubości i jakości nici ,przeróbek, zmian konstrukcyjnych i napraw dokonywanych przez Kupującego lub osoby trzecie, nieupoważnione do wykonywania napraw.

14.Za wady maszyny, Producent, Gwarant i Sprzedawca nie uznaje przyczyn o których mowa w w/w pkt.13 oraz : -zrywanie nici, pętelkowanie nici lub głośna praca ponieważ może to być wynikiem błędnej obsługi maszyny lub subiektywne odczucie, zła jakość, szerokość ściegu, niesatysfakcjonująca lub nieprawidłowa praca maszyny, która może być spowodowana przez złe ustawienie paramentów maszyny lub nie znajomość obsługi lub brakiem zapoznania się z instrukcja obsługi oraz złe lub nieprawidłowe ustawienie naprężenie górnej i dolnej nitki, nieprawidłowa praca chwytacza oraz maszyny spowodowana złym ustawieniem i regulacją maszyny, do której jest zobowiązany klient, który używa maszynę. -nieprawidłowe wyświetlanie haftu, wzoru i rodzaju ściegów lub innych parametrów na ekranie elektronicznym maszyny lub wyświetlaczu, który może być spowodowany spadkiem napięcia, uszkodzonym bezpiecznikiem, innymi przypadkami zewnętrznymi. -uszkodzenia wynikające z niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi sprzętu lub innych przyczyn leżących po stronie użytkownika .

15.W ciągu dodatkowych 60 miesięcy wydłużenia gwarancji sprzęt objęty Promocją nie podlega wymianie oraz dodatkowej rękojmi.

16.W okresie podstawowej gwarancji oraz podczas Promocji „7-letniej Gwarancji dla Ciebie” w przypadku stwierdzenia usterki sprzętu, należy zgłosić usterkę przez stronę www.maszynydoszycia.pl ,następnie przez zakładkę KONTAKT / SERWIS a przy wysyłce przedstawić Gwarantowi następujące dokumenty: -dowód zakupu sprzętu (ksero lub skan) oraz oryginał karty gwarancyjnej( wypełnionej)i podpisanej przez kupującego,klienta,konsumenta lub użytkownika maszyny.

17.Nieprawidłowo lub niekompletnie wypełniona Karta Gwarancyjna jest nieważna, nie uprawnia do przystąpienia do Promocji „7 lat Gwarancji dla Ciebie ”. Nieczytelne kserokopie dowodu zakupu są nieważne.

18.Regulamin Promocji pozostaje do wglądu dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz także na jego stronie internetowej www.maszynydoszycia.pl

19.W przypadku nie dotrzymania warunków gwarancji oraz zapisów uprawniających do promocji „7-lat Gwarancji dla Ciebie ” kupujący ,konsument lub aktualny właściciel lub użytkujący maszynę traci prawo do gwarancji oraz do udziału promocji „7-lat Gwarancji dla Ciebie ” .

Ładowanie...